Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Κατάρτισης για Εκπαιδευτές Ανθρώπινου Δυναμικού σε μορφή Μαζικού Διαδικτυακού Ανοικτού Μαθήματος

Το Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Κατάρτισης για Εκπαιδευτές Ανθρώπινου Δυναμικού / Εκπαιδευτές Ενηλίκων δημιουργεί ένα προσβάσιμο μαζικό ανοιχτό διαδικτυακό μάθημα για τη βελτίωση των ικανοτήτων των ομάδων-στόχων του έργου, στους τομείς της συμπερίληψης και ποικιλομορφίας στο χώρο εργασίας, σε συνδυασμό με μεθόδους και τεχνικές μη τυπικής μάθησης και καθοδήγησης. Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διασφαλίζει ότι οι εκπαιδευτές ενηλίκων είναι πλήρως καταρτισμένοι να υποστηρίξουν τα νεοσειρχόμενα και μεσαία στελέχη/διευθυντές των επιχειρήσεων ώστε να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ομάδων χωρίς αποκλεισμούς που υποστηρίζουν τη διαφορετικότητα.